De finalisten verklaren zich akkoord met publicatie door de gemeente van de gegevens uit het juryrapport. Tevens zijn zij bereid in voorkomende situaties op te treden in hun rol als winnaar van de titel. Zij zijn een jaar lang ambassadeur voor de gemeente Capelle aan den IJssel.

REGLEMENT CAPELSE ONDERNEMER VAN HET JAAR VERKIEZING

Dit reglement is op 11 april 2012 vastgesteld ten behoeve van de Capelse Ondernemer van het Jaar Verkiezing. De voorwaarden van de Capelse Ondernemer van het Jaar Verkiezing luiden als volgt:

VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. ORGANISATIE

De Capelse Ondernemer van het Jaar Verkiezing is een initiatief van de gemeente Capelle aan den IJssel en wordt door C&P Communicatie B.V., hierna: "de Organisator", georganiseerd. Dit jaar worden er voor het eerst twee prijzen uitgereikt: een prijs voor de regionale ondernemer, die binnen maar ook buiten de regio succesvol aan de weg timmert en daarnaast is er de erkenning voor die ondernemer die zich duidelijk richt op Capelle en daar succesvol onderneemt (nader gezamenlijk ook te noemen: "de Prijzen").

ARTIKEL 2. DOELSTELLING PRIJZEN

Met de uitreiking van de Prijzen wil het gemeentebestuur van de gemeente Capelle aan den IJssel de waardering uitspreken voor het ondernemerschap in zijn algemeenheid en de ondernemers uit Capelle aan den IJssel in het bijzonder. Voorts wil het gemeentebestuur door het uitreiken van de Prijzen de plaatselijke ondernemers stimuleren een positieve bijdrage te leveren aan doelstellingen van de gemeente Capelle aan den IJssel.

ARTIKEL 3. TAAKSTELLING VAN DE JURY

De Organisator benoemt een aantal personen die tezamen de jury vormen. De jury kiest op grond van de bekend gemaakte jurycriteria twee winnaars van de Prijzen. De leden van de jury verplichten zich tot geheimhouding van de gegevens die zij inzake de kandidaten voor de Prijzen hebben ontvangen. Over de uitslag kan noch met de Organisator, noch met de jury worden gecorrespondeerd.

ARTIKEL 4. AANMELDING KANDIDATEN

De Organisator opent de kandidaatstelling door een aanmeldingsformulier beschikbaar te stellen op de website www.capelseondernemervanhetjaar.nl, hierna te noemen: "de Website". De opening van de aanmeldtermijn wordt tevens kenbaar gemaakt via de media en het netwerk van de Organisator. De kandidatuur zal vervolgens gedurende drie weken open zijn.

Inzendingen dienen digitaal te worden ingezonden door middel van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier op de Website. Ontvangst van het digitale formulier geldt als datum van aanmelding. Na aanmelding zal de Organisator alle aangemelde kandidaten uitnodigen om een getekende versie van dit reglement retour te zenden. De kandidaat verklaart door ondertekening van dit reglement medewerking te zullen verlenen aan het door de juryleden te verrichten "quick scan onderzoek", onder meer door het verstrekken van door de Organisator op verzoek van de jury opgevraagde documenten. De kandidaat verklaart op eerste verzoek van de Organisator deze documenten aan de
Organisator toe te zenden.

ARTIKEL 5. JUISTE INFORMATIE

De kandidaat draagt er zorg voor dat de Organisator en de jury tijdig over alle gevraagde informatie beschikken en dat de informatie volledig en juist is. De kandidaten die opzettelijk gegevens achterhouden en/of onjuiste gegevens verstrekken met het doel een verkeerde voorstelling van zaken te geven, worden van deelname uitgesloten.

Wanneer een kandidaat een van de Prijzen zou winnen, terwijl sprake is van het achterhouden van gegevens en/of het verstrekken van onjuiste gegevens als gevolg waarvan een verkeerde voorstelling van zaken wordt gegeven, kan op elk moment de betreffende prijs worden ontnomen.

ARTIKEL 6. GEHEIMHOUDING

De Organisator en de jury zullen strikte geheimhouding en uiterste zorg betrachten bij de behandeling van de inzake de kandidaten en de van de kandidaten ontvangen gegevens. De door de kandidaat als vertrouwelijk aangeduide informatie wordt vanzelfsprekend niet aan derden verstrekt.

Alleen de door jury genomineerde kandidaten voor de Prijzen, zullen publiek bekend worden gemaakt. Welke andere ondernemingen als kandidaat hebben meegedaan, blijft vertrouwelijk.

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID

De Organisator en de jury zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of misbruik door derden van de gegevens - in welke vorm dan ook (schriftelijk, digitaal, enzovoorts) - inzake een kandidaat of de van een kandidaat ontvangen gegevens, noch voor diefstal of het op enige andere wijze teniet of verloren gaan van zulke gegevens, grove nalatigheid uitgezonderd.

ARTIKEL 8. PRIJSUITREIKING EN PUBLICITEIT

De Prijzen voor de Capelse Ondernemer van het Jaar Verkiezing worden uitgereikt tijdens een speciale Themater editie. De winnaars worden vooraf niet in kennis gesteld van het winnen van de Prijzen. Bij alle publicitaire acties en uitingen naar aanleiding van de verkiezing
zullen de kandidaten zoveel mogelijk conform en ter bevordering van de doelstellingen van de verkiezing als genoemd in artikel 2 handelen.

De Organisator heeft het recht om publiciteit te geven aan de genomineerde kandidaten. Die publiciteit kan onder meer bekendmaking op internet, via televisie en radio en op symposia en seminars omvatten, maar is daartoe niet beperkt.

De genomineerde kandidaten worden geacht bij de uitreiking van de Prijzen aanwezig te zijn, omdat desgewenst van hen een presentatie wordt verwacht. De winnaars van de Prijzen verlenen hun medewerking aan de door de Organisator te initiƫren public relations- en communicatieactiviteiten en presentaties naar aanleiding van de prijsuitreiking.

Ook zal van de winnaars een korte beschrijving (maximaal vijftig woorden) kunnen worden gevraagd, die ten behoeve van de Capelse Ondernemer van het Jaar Verkiezing, verkiezingen in de latere jaren en desgewenst voor publicitaire doeleinden mag worden gebruikt.

De winnaars zullen gedurende een jaar lang hun onderneming kosteloos (mogen) vertegenwoordigen bij allerlei activiteiten die met betrekking tot de Capelse Ondernemer van het Jaar Verkiezing binnen dat jaar zullen plaatsvinden.

De nominatie/prijs geeft aan de betreffende kandidaat het recht op de nominatie/prijs gedurende een periode tot een jaar na nominatie/uitreiking te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.

Eventuele persberichten met informatie over de kandidaten worden in concept aan de betrokken kandidaten toegezonden. Indien tijdig aan de Organisator doorgegeven, zullen onjuistheden hierin worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 9. SLOTBEPALINGEN

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Organisator.

Op onderhavig reglement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan tussen de Organisator, de kandidaten en/of de jury naar aanleiding van onderhavig reglement worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.